Algemene
voorwaarden /
Privacy

In onderstaande gegevens wordt  het woord cliënt gebruikt, hiermee wordt zowel een mannelijke als een vrouwelijke cliënt(e) bedoeld. Onderstaande voorwaarden gelden uiteraard ook voor koppels, die tegelijkertijd onder behandeling zijn.

Onder algemene voorwaarden worden bedoeld in onderstaande informatie alle gegevens voorkomend in alle onderstaande genoemde onderdelen:

Inleiding

Onderstaand genoemd hulpverlener, te weten: Maarten van der Velden ben ik als psychosociaal therapeute aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en sta ik geregistreerd onder registratienummer 9610 en bij de BRCZ met licentienummer 220623R.

Als zodanig baseer ik mijn beroepsmatig handelen op de beroepscode van de NFG. Voor meer informatie kun u terecht op de website van de NFG.

Beroepscode

Uit de beroepscode van de NFG is het volgende overgenomen:

“Psychosociale hulpverlening aan de cliënt is voor de psychosociaal therapeut de primaire verplichting. Daarbij kan de psychosociaal therapeut met vertrouwelijke informatie bekend raken. Daaruit vloeit de algemene verplichting voort om deze informatie vertrouwelijk te behandelen en daarover het zwijgen te bewaren. De algemene verplichting tot geheimhouding krijgt het karakter van beroepsgeheim ten aanzien van alles wat de psychosociaal therapeut omtrent zijn/haar cliënt bekend wordt. Immers, de cliënt bevindt zich door zijn/haar hulpvraag in een afhankelijke positie”.
Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Wel kunnen de consulten een belangrijke aanvulling zijn naar genezing. Adviezen uit de consulten zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, gebruikt u medicijnen voor uw geestelijke gesteldheid, geef dit dan aan tijdens het intakegesprek.

Wet WGBO

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld:
  • Recht op informatie;
  • Toestemmings-vereiste voor een behandeling;
  • De plicht om een cliëntendossier aan te leggen;
  • Recht op inzage door de cliënt in dit dossier;
  • Geheimhouding van cliënt-gegevens.
  • Recht op vernietiging dossier
Alle hulpverleners, aangesloten bij beroepsvereniging de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode van deze vereniging.

Klachtenregeling

Als u klachten heeft betreffende de hulpverlening en dienstverlening doet u er goed aan dit te bespreken. Is dit niet bevredigend dan kunt u met uw klacht terecht bij de beroepsorganisatie NFG. De NFG werkt met het WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillenzorg) -klachtenregelement en een geschillencommissie.

Privacy

Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moet staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens (AVG). Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. U heeft altijd inzage in uw dossier. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek worden ingediend.

 • De cliënt gaat ermee akkoord dat er verslag wordt gedaan van persoonlijke gegevens in zijn/haar cliëntendossier en dat deze digitaal of schriftelijk worden verwerkt en opgeslagen binnen het bestand van de behandelaar. Cliënt is altijd gerechtigd verslagen in te zien en daartoe een verzoek te doen.
 • De client gaat ermee akkoord, dat indien nodig, informatie wordt ingewonnen bij de behandelende huisarts van cliënt. Dit altijd vooraf in overleg met de cliënt.
 • De cliënt gaat er al dan niet mee akkoord dat gedurende de behandeling of achteraf, indien er een verwijzing door de huisarts van of andere verwijzer is gedaan, verslag wordt gedaan over resultaat en voortgang van de behandeling aan desbetreffende huisarts c.q. verwijzer(s). Dit altijd vooraf in overleg met de cliënt.

Algemene betalingsvoorwaarden

 • Onderstaande betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt.
 • Afspraken die op de dag zelf of een dag voor de afspraak worden geannuleerd of niet komen opdagen wordt het consult voor 75% van het consulttarief in rekening gebracht.
 • De consulten kunt u pinnen of cash betalen. Voor online consulten krijgt u een betaalverzoek toegestuurd.

Tijdsduur: 60-90 minuten. Dit geldt voor zowel het intakegesprek als de volgende behandelsessies.
De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.

Aansprakelijkheid

Voor de begeleiding via therapie geldt dat de therapeut al zijn/haar kennis en ervaring aanwend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Ik ben als therapeut/coach /counselor niet verantwoordelijk voor klachten en/of gedrag van mijn cliënt tijdens, na en buiten de sessies. De cliënt blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen klacht/ gedrag en de gevolgen daarvan. Voor bijvoorbeeld pijn, pogingen tot zelfverminking of zelfdoding kan ik, als behandelaar nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt c.q. ouder(s) en/of verzorgers.

U vrijwaart mij tevens tegen alle mogelijke schade, vorderingen en aanspraken door derden die kunnen voortvloeien uit de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie die u verstrekt en uit de eventuele contacten en overeenkomsten met derden.

Samenwerking

Praktijk Rode Roos werkt samen met Praktijk Engel. Als praktijk is er een verplichting om bij langdurige ziekte of bij overlijden een (tijdelijke) vervanger te hebben. Uiteraard bent u als client altijd vrij om een eventuele andere vervanger te zoeken.

Grenzen van de therapie

Als therapeut zal ik de cliënt informeren over de grenzen van de therapie, inclusief de aard en reikwijdte van de geboden diensten. Het kan voorkomen dat de cliënt wordt doorgestuurd naar een huisarts, een psycholoog of andere gespecialiseerde hulpverleners.

Cliënt kan nimmer aanspraak maken op resultaat uit behandeling / begeleiding gegeven door mij, onderstaand genoemd hulpverlener.

Behandelend therapeut:
Maarten van der Velden


Eigenaar Praktijk Rode Roos
www.praktijkroderoos.nl

Scroll naar boven
Contactgegevens

Maarten van der Velden
Psychosociaal therapeut

Wil je dat ik jou terugbel?

Vul hier je telefoonnummer in en ik bel je binnen 24 uur terug.